Aditya Hridaya Stotra in Odia (ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟମ୍)

Select Language >> Hindi/Sanskrit, English, Kannada, Bengali, Telugu, Gujarati

ତତୋ ୟୁଦ୍ଧପରିଶ୍ରାଂତଂ ସମରେ ଚିଂତୟାସ୍ଥିତମ୍‌ |
ରାଵଣଂ ଚାଗ୍ରତୋ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ୟୁଦ୍ଧାୟ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍‌ ||

ଦୈଵତୈଶ୍ଚ ସମାଗମ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମଭ୍ୟାଗତୋ ରଣମ୍‌ |
ଉପାଗମ୍ୟା ବ୍ରଵୀଦ୍ରାମଂ ଅଗସ୍ତ୍ୟୋ ଭଗମାନ ଋଷିଃ ||

ରାମ ରାମ ମହାବାହୋ ଶୃଣୁଗୁହ୍ୟଂ ସନାତନମ୍‌ |
ୟେନସର୍ଵାନରୀନ୍‌ ଵତ୍ସ ସମରେ ଵିଜୟିଷ୍ୟସି ||

ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟଂ ପୁଣ୍ୟଂ ସର୍ଵଶତ୍ରୁ ଵିନାଶନମ୍‌ |
ଜୟାଵହଂ ଜପେନ୍ନିତ୍ୟଂ ଅକ୍ଷୟଂ ପରମଂ ଶିଵମ୍‌ ||

ସର୍ଵମଂଗଲ ମାଂଗଲ୍ୟଂ ସର୍ଵପାପ ପ୍ରଣାଶନମ୍‌ |
ଚିଂତାଶୋକ ପ୍ରଶମନଂ ଆୟୁର୍ଵର୍ଧନ ମୁତ୍ତମମ୍‌ ||

ରଶ୍ମିମଂତଂ ସମୁଦ୍ୟଂତଂ ଦେଵାସୁର ନମସ୍କୃତମ୍‌ |
ପୂଜୟସ୍ଵ ଵିଵସ୍ଵଂତଂ ଭାସ୍କରଂ ଭୁଵନେଶ୍ଵରମ୍‌ ||

ସର୍ଵଦେଵାତ୍ମକୋ ହ୍ୟେଷ ତେଜସ୍ଵୀ ରଶ୍ମିଭାଵନଃ |
ଏଷ ଦେଵାସୁର ଗଣାନ୍‌ ଲୋକାନ୍‌ ପାତି ଗଭସ୍ତିଭିଃ ||

ଏଷ ବ୍ରହ୍ମା ଚ ଵିଷ୍ଣୁଶ୍ଚ ଶିଵଃ ସ୍କଂଧଃ ପ୍ରଜାପତିଃ |
ମହେଂଦ୍ରୋ ଧନଦଃ କାଲୋ ୟମଃ ସୋମୋ ହ୍ୟପାଂପତିଃ ||

ପିତରୋ ଵସଵଃ ସାଧ୍ୟା ହ୍ୟଶ୍ଵିନୌ ମରୁତୋ ମନୁଃ |
ଵାୟୁର୍ଵହ୍ନିଃ ପ୍ରଜାପ୍ରାଣ ଋତୁକର୍ତା ପ୍ରଭାକରଃ ||

ଆଦିତ୍ୟଃ ସଵିତା ସୂର୍ୟଃ ଖଗଃ ପୂଷା ଗଭସ୍ତିମାନ୍‌ |
ସୁଵର୍ଣସଦୃଶୋ ଭାନୁଃ ହିରଣ୍ୟରେତା ଦିଵାକରଃ ||

ହରିଦଶ୍ଵଃ ସହସ୍ରାର୍ଚିଃ ସପ୍ତସପ୍ତିର୍ମରୀଚିମାନ୍‌ |
ତିମିରୋନ୍ମଥନଃ ଶଂଭୁଃ ତ୍ଵଷ୍ଟା ମାର୍ତଂଡକୋଽଂଶୁମାନ୍‌ ||

ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭଃ ଶିଶିରଃ ତପନୋ ଭାସ୍କରୋ ରଵିଃ |
ଅଗ୍ନିଗର୍ଭୋଽଦିତେଃ ପୁତ୍ରଃ ଶଂଖଃ ଶିଶିରନାଶନଃ ||

ଵ୍ୟୋମନାଥ ସ୍ତମୋଭେଦୀ ଋଗ୍ୟଜୁ:ସାମପାରଗଃ |
ଘନାଵୃଷ୍ଟିରପାଂ ମିତ୍ରୋ ଵିଂଧ୍ୟଵୀଥୀ ପ୍ଲଵଂଗମଃ ||

ଆତପୀ ମଂଡଲୀ ମୃତ୍ୟୁଃ ପିଂଗଲଃ ସର୍ଵତାପନଃ |
କଵିର୍ଵିଶ୍ଵୋ ମହାତେଜା ରକ୍ତଃ ସର୍ଵଭଵୋଦ୍ଭଵଃ ||

ନକ୍ଷତ୍ରଗ୍ରହ ତାରାଣାଂ ଅଧିପୋ ଵିଶ୍ଵଭାଵନଃ |
ତେଜସାମପି ତେଜସ୍ଵୀ ଦ୍ଵାଦଶାତ୍ମନ୍ନମୋଽସ୍ତୁତେ ||

ନମଃ ପୂର୍ଵାୟ ଗିରୟେ ପଶ୍ଚିମାୟାଦ୍ରୟେ ନମଃ |
ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣାନାଂ ପତୟେ ଦୀନାଧିପତୟେ ନମଃ ||

ଜୟାୟ ଜୟଭଦ୍ରାୟ ହର୍ୟଶ୍ଵାୟ ନମୋ ନମଃ |
ନମୋ ନମଃ ସହସ୍ରାଂଶୋ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମୋ ନମଃ ||

ନମଃ ଉଗ୍ରାୟ ଵୀରାୟ ସାରଂଗାୟ ନମୋ ନମଃ |
ନମଃ ପଦ୍ମପ୍ରବୋଧାୟ ମାର୍ତାଂଡାୟ ନମୋ ନମଃ ||

ବ୍ରହ୍ମେଶାନାଚ୍ୟୁତେଶାୟ ସୂର୍ୟାୟାଦିତ୍ୟ ଵର୍ଚସେ |
ଭାସ୍ଵତେ ସର୍ଵଭକ୍ଷାୟ ରୌଦ୍ରାୟ ଵପୁଷେ ନମଃ ||

ତମୋଘ୍ନାୟ ହିମଘ୍ନାୟ ଶତ୍ରୁଘ୍ନାୟା ମିତାତ୍ମନେ |
କୃତଘ୍ନଘ୍ନାୟ ଦେଵାୟ ଜ୍ୟୋତିଷାଂ ପତୟେ ନମଃ ||

ତପ୍ତ ଚାମୀକରାଭାୟ ଵହ୍ନୟେ ଵିଶ୍ଵକର୍ମଣେ |
ନମସ୍ତମୋଽଭି ନିଘ୍ନାୟ ରୁଚୟେ ଲୋକସାକ୍ଷିଣେ ||

ନାଶୟତ୍ୟେଷ ଵୈ ଭୂତଂ ତଦେଵ ସୃଜତି ପ୍ରଭୁଃ |
ପାୟତ୍ୟେଷ ତପତ୍ୟେଷ ଵର୍ଷତ୍ୟେଷ ଗଭସ୍ତିଭିଃ ||

ଏଷ ସୁପ୍ତେଷୁ ଜାଗର୍ତି ଭୂତେଷୁ ପରିନିଷ୍ଠିତଃ |
ଏଷ ଏଵାଗ୍ନିହୋତ୍ରଂ ଚ ଫଲଂ ଚୈଵାଗ୍ନି ହୋତ୍ରିଣାମ୍‌ ||

ଵେଦାଶ୍ଚ କ୍ରତଵଶ୍ଚୈଵ କ୍ରତୂନାଂ ଫଲମେଵ ଚ |
ୟାନି କୃତ୍ୟାନି ଲୋକେଷୁ ସର୍ଵ ଏଷ ରଵିଃ ପ୍ରଭୁଃ ||

ଏନମାପତ୍ସୁ କୃଚ୍ଛ୍ରେଷୁ କାଂତାରେଷୁ ଭୟେଷୁ ଚ |
କୀର୍ତୟନ୍‌ ପୁରୁଷଃ କଶ୍ଚିନ୍ନାଵଶୀ ଦତି ରାଘଵ ||

ପୂଜୟସ୍ଵୈନ ମେକାଗ୍ରୋ ଦେଵଦେଵଂ ଜଗତ୍ପତିମ୍‌ |
ଏତତ୍‌ ତ୍ରିଗୁଣିତଂ ଜପ୍ତ୍ଵା ୟୁଦ୍ଧେଷୁ ଵିଜୟିଷ୍ୟସି ||

ଅସ୍ମିନ୍‌ କ୍ଷଣେ ମହାବାହୋ ରାଵଣଂ ତ୍ଵଂ ଵଧିଷ୍ୟସି |
ଏଵମୁକ୍ତ୍ଵା ତଦାଗସ୍ତ୍ୟୋ ଜଗାମ ଚ ୟଥାଗତମ୍‌ ||

ଏତଚ୍ଛ୍ରୁତ୍ଵା ମହାତେଜାଃ ନଷ୍ଟଶୋକୋଽଭଵତ୍ତଦା |
ଧାରୟାମାସ ସୁପ୍ରୀତୋ ରାଘଵଃ ପ୍ରୟତାତ୍ମଵାନ୍‌ ||

ଆଦିତ୍ୟଂ ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ଜପ୍ତ୍ଵାତୁ ପରଂ ହର୍ଷମଵାପ୍ତଵାନ୍‌ |
ତ୍ରିରାଚମ୍ୟ ଶୁଚିର୍ଭୂତ୍ଵା ଧନୁରାଦାୟ ଵୀର୍ୟଵାନ୍‌ ||

ରାଵଣଂ ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ହୃଷ୍ଟାତ୍ମା ୟୁଦ୍ଧାୟ ସମୁପାଗମତ୍‌ |
ସର୍ଵୟତ୍ନେନ ମହତା ଵଧେ ତସ୍ୟ ଧୃତୋଽଭଵତ୍‌ ||

ଅଥ ରଵିରଵଦନ୍ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ରାମଂ ମୁଦିତମନାଃ ପରମଂ ପ୍ରହୃଷ୍ୟମାଣଃ |
ନିଶିଚରପତିସଂକ୍ଷୟଂ ଵିଦିତ୍ଵା ସୁରଗଣ ମଧ୍ୟଗତୋ ଵଚସ୍ତ୍ଵରେତି ||

|| ଇତି ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ ସଂପୂର୍ଣମ୍‌ ||

Leave a Comment